Onze uitvaartverzorgers zijn altijd dag en nacht bereikbaar.

Via ons centrale meldnummer  038 – 444 04 74 krijgt u direct  persoonlijk contact met één van onze uitvaartverzorg(st)ers.

In geval van een overlijden kunt u dit nummer bellen om een afspraak te maken. In overleg met de nabestaanden adviseert en regelt de vereniging c.q. de uitvaartverzorger de door u gewenste uitvaartverzorging.

Hierbij maken wij geen onderscheid tussen leden van de vereniging en niet-leden. Ook zij die elders verzekerd en/of lid zijn kunnen in een voorkomend geval een beroep doen op onze dienstverlening.

Wij hanteren verenigingskosten die gebaseerd zijn op de kostprijs zonder winstopslag. De leden hebben recht op de gratis verstrekkingen, zoals die zijn omschreven in het verstrekkingenpakket. Dit pakket is waardevast en wordt jaarlijks financieel bijgesteld. Voorwaarde is wel dat de uitvaart door onze vereniging wordt verzorgd, anders kunt u geen aanspraak maken op dit pakket.

Zowel leden als niet-leden van de vereniging kunnen gebruik maken van ons uitvaartcentrum aan de Van Galenstraat 5 te Hattem.

U kunt via de vereniging, info@uitvaart-dle-hattem.nl, secretariaat Werfkamp 3, 8051 ZS Hattem, telefoon 038 – 337 79 64, b.g.g. 038 – 444 59 42, e-mailadres info@uitvaart-dle-hattem.nl, nadere afspraken maken over:

 1. Lidmaatschap van de vereniging.
  Zowel gezinslidmaatschappen als individuele lidmaatschappen voor één of meerdere gezinsleden zijn mogelijk. De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel  € 34.- per volwassene. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis in het ouderlidmaatschap opgenomen.
  Via de jaarlijkse ledenbrief wordt u geïnformeerd over de eventuele wijzigingen en/of aanpassingen van het ledenpakket. Tevens is deze brief de controle van de door ons vastgelegde ledengegevens.Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar.
 2. (Aanvullende) uitvaartverzekering.
  Als aanvulling op het ledenverstrekkingenpakket is het mogelijk een uitvaartverzekering via de vereniging af te sluiten waarbij de uitvaart t.z.t. door de vereniging kan worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk deze verzekering af te sluiten wanneer u geen lid bent van onze vereniging. U kunt kiezen uit een aantal variabele verzorgingspakketten. Ook is het mogelijk een afwijkend pakket samen te stellen.Wij geven de door ons gehanteerde prijzen jaarlijks door aan de uitvaartverzekeraar, zodat zij deze prijzen dan als basis kunnen gebruiken voor de gewenste af te sluiten uitvaartverzekering.
 3. Storting deposito voor uitvaartkosten.
  Het is mogelijk een deposito te storten voor de uitvaartkosten. Het beheer van deze gelden is ondergebracht in de Stichting Depositogelden van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” voor Hattem e.o.De hoogte van dit bedrag wordt in onderling overleg met u vastgesteld, al dan niet op basis van een uitgewerkte kostenbegroting. Over het gestorte bedrag wordt jaarlijks rente bijgeschreven.
 4. Bespreking vooraf van de uitvaartverzorging. Zowel de regeling van de uitvaart als de financiële kant van de uitvaart kan vooraf besproken worden. Deze gratis voorlichting geldt zowel voor leden als voor niet-leden. Ook is het mogelijk gezamenlijk een wilsbeschikking  te bespreken en/of in te vullen.

Bijlage: DLEverstrekkingenpakket2017

Grote zaal